Pagalbos telefonai:   112 | TEO LT - 01 | OMNITEL - 101 | TELE2 - 011 | BITĖ - 011
 
This movie requires Flash Player 9

Informacija

Skaitykite straipsnius

Įstatai

Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos įstatai

I. TIKSLAI, VEIKLA IR LĖŠOS

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga (toliau LJUS) – nepolitinė savanoriška visuomeninė nepelno organizacija, vienijanti sąjungos struktūrinių vienetų (apskričių – teritorinių vienetų – jaunųjų ugniagesių komandų bei jų būrių) narius bendriems tikslams siekti bei įgyvendinti.

1.2. LJUS savo veikloje vadovaujasi: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais, Lietuvos Respublikos Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje veikiančiomis darbo saugos instrukcijomis bei šiais įstatais.

1.3. LJUS yra juridinis asmuo. LJUS turi: savo antspaudą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas bankuose.

1.4. LJUS turi savo atributiką (ženklą, vėliavą ir kt.).

1.5. LJUS buveinės adresas: Ateities g.17, Vilnius.

2. LJUS tikslai ir uždaviniai

2.1. Vienyti LJUS komandos būrius, narius.

2.2. Formuoti asmenybę ir puoselėti jos sklaidą. Ugdyti atsakingą, dvasiškai ir fiziškai stiprų, kūrybingą bei sąmoningą Lietuvos Respublikos pilietį, profesionaliai orientuojamą ugniagesio gelbėtojo darbui.

2.3. Vykdyti mokomąją veiklą. Mokyti jaunuosius ugniagesius priešgaisrinės saugos taisyklių ir elgesio ekstremaliose situacijose. Išmokyti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, supažindinti su gaisrine ir gelbėjimo technika, teikti pirmąją medicininę pagalbą.

2.4. Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, kryptingai ir atkakliai siekti tikslo. Rengti ugniagesybos sporto bei kitus (pvz.: užsienio kalbų, meninio, estetinio lavinimo ir t.t.) užsiėmimus, varžybas, ekskursijas, žygius, priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo konkursus, olimpiadas, viktorinas, sąskrydžius .

2.5. Pastebėti asmens gabumus bei sugebėjimus ir padėti jiems reikštis. Kurti jaunimo meninės saviveiklos būrelius, organizuoti diskusijas, paskaitas bei seminarus, siųsti LJUS narius į tarptautinius bei kitus renginius.

2.6. Rengti LJUS narius praktinei veiklai, pvz., atlikti aiškinamąjį gaisrų prevencijos ir priešgaisrinės profilaktikos darbą mokyklose, vaikų darželiuose, gyvenamuosiuose namuose, nemokyklinėse įstaigose. Išmokyti naudotis vaizdine medžiaga.

2.7. Populiarinti LJUS veiklą: leisti brošiūras, reklaminius bukletus bei knygutes, rengti jaunųjų ugniagesių kampelius bei steigti būrelius jaunųjų ugniagesių kuruojamose organizacijose.

2.8. Lankytis priešgaisrinės saugos bei ugniagesybos mokymo įstaigose, priešgaisrinei saugai ir ugniagesybai skirtose parodose, muziejuose, rinkti medžiagą apie priešgaisrinės saugos istoriją, rengti ekspozicijas, parodas.

2.9. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą.

3. Veikla

3.1. Jaunųjų ugniagesių veikla grindžiama savanoriškumo pagrindu.

3.2. LJUS propaguoja narių lygiateisiškumą ir jį įgyvendina.

3.3. LJUS formuoja atsakingą, veiklią, kūrybingą ir savarankišką asmenybę, puoselėjančią sveiką gyvenseną.

3.4. LJUS stengiasi sudominti jaunimą priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla bei ruošti jį ugniagesio gelbėtojo darbui.

3.5. Ruošia ir vykdo teorinius ir praktinius jaunimo užsiėmimus, seminarus, diskusijas, sporto, meninius ir kultūrinius renginius, varžybas, stovyklas, keliones, viktorinas, vadovų ir instruktorių mokymus bei dalyvauja juose.

3.6. Organizuoja LJUS susirinkimus ir masinius renginius.

3.7. Užmezga, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Lietuvos Respublikos VRM, kitomis Lietuvos Respublikos priešgaisrinėmis gelbėjimo organizacijomis bei savanoriškomis ugniagesių organizacijomis, palaiko ryšius su Lietuvos jaunimo organizacijomis.

3.8. LJUS turi teisę: jungtis su kitomis organizacijomis į sąjungas ir susivienijimus, raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius; steigti įmones, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; vykdyti komercinę bei gamybinę – ūkinę veiklą, vykdyti labdaringą veiklą; taip pat priimti materialinę bei kitokią paramą; pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, juo naudotis bei disponuoti, sudaryti įvairias sutartis savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti; reorganizuotis ir steigti padalinius Lietuvos Respublikos įstatymų bei norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

3.9. Esant galimybėms, LJUS teikia materialinę paramą savo nariams.

3.10. Leidžia informacinius, reklaminius ir kitus leidinius, susijusius su LJUS veikla.

4. Lėšos

4.1. LJUS lėšas sudaro:4.2. Pagrindinių struktūrinių vienetų (LJUS komandų narių) mokesčiai. Narystės LJU sąjungoje mokestį nustato suvažiavimas.

4.3. LJUS komandų narių ir rėmėjų įnašai.

4.4. Lėšos gautos už LJUS organizuojamus renginius.

4.5. Lėšos gautos iš leidybos.

4.6. Pajamos gautos iš įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų LJUS įmonių komercinės – ūkinės veiklos.

4.7. LJUS gali turėti ir kitą teisėtai gautą ar įgytą turtą.

II. STRUKTŪRA

5. LJUS struktūriniai vienetai

5.1. Skiriami šie LJUS struktūriniai vienetai :

5.1.1. Jaunųjų ugniagesių komanda (JUK) – pagrindinis LJUS struktūrinis vienetas. JU komanda – tai ne mažiau kaip 5 žmonių grupė, vienijama bendrų interesų ir gyvenanti toje pačioje teritorijoje (mieste, kaime, apskrityje ir t.t.). Komanda gali būti skirstoma į būrius.

5.1.2. Jaunųjų ugniagesių būrys (JUB) – komandai pavaldus organas. Komanda gali turėti keletą būrių. Būrių kiekį, steigimo bei vadovavimo sąlygas numato komandos vadovybė.

5.1.3. Narys – pagrindinis JUK struktūrinis vienetas. Komandos nariu gali būti kiekvienas asmuo nuo 12 iki 18 metų, norintis dalyvauti LJUS veikloje, pateikęs raštišką prašymą pagal gyvenamąją vietą ar artimiausiai LJUS veikiančios komandos vadovybei (8 – 11 metų asmenys gali būti tik nariais kandidatais). Sulaukęs 19 metų, komandos narys gali tapti instruktoriumi, vadovu, mokytoju, treneriu, garbės nariu ir pan.

5.1.4. Garbės nariu – valdybai nutarus, gali būti LJUS nusipelnęs pilietis. Nario mokestis garbės nariui nėra privalomas.

5.2. Pagrindinio LJUS struktūrinio vieneto steigimas:

5.2.1. Į LJUS priimamos komandos, atitinkančios visus komandos steigimui keliamus reikalavimus.

5.2.2. Šiam tikslui būsimosios komandos steigėjai privalo:

a) susipažinti su šiais (LJUS) įstatais, apsvarstyti juos (galima adaptuoti pagal savo komandos tikslus ir poreikius, tačiau taip, kad komandos įstatai iš esmės neprieštarautų LJUS įstatams);

b) pateikti raštišką prašymą LJUS valdybai dėl komandos steigimo;

d) komandos steigiamojo susirinkimo protokolą ir jame patvirtintus dokumentus pateikti LJUS valdybai;

e) LJUS valdyba, apsvarsčiusi prašymą steigti JUK bei kartu su juo pateiktus dokumentus, privalo informuoti oficialų besikreipiančiųjų atstovą apie savo sprendimą. Jei valdyba nutaria įregistruoti komandą, oficialia komandos steigimo data laikoma valdybos posėdžio, kuriame buvo pritarta komandos steigimui, diena.

6. Narystė

6.1. LJUS nario pareigos:

6.1.1. Laikytis JUK ir LJUS įstatų bei nustatyta tvarka valdybos priimtų nutarimų.

6.1.2. Saugoti ir branginti jaunojo ugniagesio garbę ir vardą, aktyviai dalyvauti organizacijos renginiuose, laiku ir tiksliai vykdyti komandos užduotis.

6.1.3. Mokytis ugniagesybos ir gelbėjimo pagrindų.

6.1.4. Dirbti auklėjamąjį gaisrų prevencijos darbą su bendraamžiais ir jaunesnio amžiaus vaikais.

6.1.5. Aktyviai dalyvauti JUK bei LJUS programose, susirinkimuose bei renginiuose.

6.1.6. Mokėti nario mokestį, kuris nustatomas suvažiavimo metu. Išimtiniais atvejais valdyba gali atleisti nuo nario mokesčio.

6.1.7. Narys, nesilaikantis įstatų, nevykdantis nario pareigų ar kitaip kenkiąs JUK ar LJUS veiklai, tarybos nutarimu gali būti pašalintas iš LJUS JUK narių.

6.2. LJUS nario teisės:

6.2.1. Rinkti ir būti renkamam į LJUS valdymo organus.

6.2.2. Dalyvauti svarstant visus klausimus, susijusius su JUK veikla ir teikti pasiūlymus.

6.2.3. Kreiptis pagalbos ir konsultacijos į vietines Priešgaisrines gelbėjimo tarnybas bei savanoriškas ugniagesių draugijas.

6.2.4. Už aktyvią veiklą būti apdovanotam Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių savanorių ugniagesių, priešgaisrinės apsaugos, švietimo bei jaunimo organizacijų apdovanojimais.

6.2.5. Už aktyvią veiklą ir išreikštus gebėjimus gaisrinės saugos ir gelbėjimo srityje jaunasis ugniagesys gali gauti LJUS rekomendaciją studijuoti mokymo įstaigose, rengiančiose gaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų specialistus.

6.2.6. LJUS JUK narys turi teisę išstoti iš šios organizacijos. Prašymas, pavizuotas komandos vadovo, išstoti iš LJUS jos prezidento vardu yra pakankamas pagrindas nutraukti narystę. Prašymas dėl išstojimo iš LJUS patenkinamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo LJUS sekretoriate.

III. VALDYMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

7. Suvažiavimas

7.1. Suvažiavimas yra aukščiausias LJUS organas, vykstantis kartą per metus.

7.2. Valdyba nustato suvažiavimo datą ir vietą bei informuoja narius ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki suvažiavimo.

7.3. Suvažiavimo delegatų skaičių nustato valdyba.

7.4. Suvažiavimas yra atviras, bet balso teisę turi tik LJUS komandų deleguoti atstovai, valdybos nariai, prezidentas. Balso teisė yra asmeninė ir negali būti perleista kam nors kitam.

7.5. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė visų LJUS suvažiavimo delegatų. Jei į suvažiavimą nesusirenka reikalingas delegatų skaičius, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, jis laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių delegatų skaičiaus.

7.6. Suvažiavimo nutarimai priimami balsų dauguma ir yra privalomi LJUS prezidentui, valdybai, revizinei komisijai ir visiems nariams.

7.7. Neeilinį suvažiavimą gali šaukti LJUS valdyba savo iniciatyva, arba jei to reikalauja daugiau nei pusė visų LJUS komandų narių.

7.8. LJUS suvažiavimas patvirtina dienotvarkę ir nustato pagrindines LJUS veiklos kryptis.

7.9. Papildo, keičia LJUS įstatus.

7.10. Renka trejų metų laikotarpiui LJUS prezidentą, valdybą, revizinę komisiją.

7.11. Tvirtina trejiems metams komitetų pirmininkus, atsakingus už tam tikrą veiklą (švietimo, sporto, profesinio rengimo ir pan.).

7.12. Nustato kontrolės organų kompetenciją ir išrenka jų narius.

7.13. Nustato nario mokestį.

7.14. Priima kitus nutarimus, susijusius su LJUS veikla.

7.15. Išklauso renkamųjų organų ataskaitas ir vertina jų veiklą.

7.16. Panaikina, suvažiavimo manymu, nepagrįstus valdybos nutarimus.

7.17. Klausimai, neįtraukti į suvažiavimo dienotvarkę, suvažiavimo metu nenagrinėjami.

7.18. Nutraukia LJUS veiklą šiuose įstatuose numatyta tvarka.

8. Prezidentas

8.1. LJUS prezidentas renkamas suvažiavime ir išrenkamas, jei už jį balsuoja daugiau nei pusė deleguotų atstovų.

8.2. Prezidentas renkamas trejiems metams.

8.3. Prezidentas organizuoja, vadovauja valdybos darbui, šaukia valdybą ir pirmininkauja jos posėdžiams.

8.4. LJUS prezidentas yra valdybos narys, turintis lemiamą balsą, pasiskirsčius balsams po lygiai.

8.5. Prezidentas leidžia įsakymus, priima ir atleidžia etatinius darbuotojus, sudaro ir pasirašo darbo bei kitas sutartis.

8.6. Prezidentas atstovauja LJUS santykiams su Lietuvos Respublikos bei su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis.

8.7. LJUS prezidentas pasirašo sąjungos bei valdybos vardu.

8.8. LJUS prezidentas ir valdyba atsako už racionalų LJUS lėšų ir turto panaudojimą.

8.9. LJUS prezidentui suteikiama teisė tvirtinti išlaidų sąmatą iki 2 MGL savarankiškai, o virš 2 MGL lėšos naudojamos valdybos sprendimu.

8.10. Prezidentas kartu su valdybos nariais bei komitetų pirmininkais atsako už užsiėmimų, išvykų, stovyklų bei pratybų narių saugos organizavimą, o už saugumą atitinkamų priemonių metu atsako jų vadovai ir vykdytojai

8.11. Klausimas dėl Prezidento atstatydinimo keliamas, jei to reikalauja daugiau nei pusė suvažiavimo delegatų ir už šį pasiūlymą balsuoja daugiau nei du trečdaliai suvažiavime dalyvaujančių delegatų.

8.12. Nesant ar atsistatydinus prezidentui jo pareigas vykdo viceprezidentas.

9. Sekretorius

9.1. LJUS sekretorius renkamas suvažiavime trejiems metams.

9.2. LJUS sekretorius yra tiesiogiai pavaldus organizacijos prezidentui bei viceprezidentui.

9.3. LJUS sekretorius ruošia ir protokoluoja valdybos posėdžius, rengia valdybos ir prezidento raštų projektus.

9.4. Apibendrina savo metinės veiklos rezultatus ir už juos atsiskaito LJUS suvažiavimui.

9.5. Sekretorius dalyvauja rengiant LJUS metinės veiklos projektą bei ruošiant ataskaitą.

10. Valdyba

10.1. LJUS valdyba yra sąjungos valdomasis ir vykdomasis organas. Jis renkamas ir tvirtinamas suvažiavime trejiems metams.

10.2. Valdybą sudaro 6 – 8 nariai: LJUS prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, tėvų atstovas ir komandų (JUK) atstovai.

10.3. Valdyba renkama iš LJUS narių, priešgaisrinių gelbėjimo organizacijų atstovų, komandų narių tėvų, garbės narių, švietimo ir sporto darbuotojų.

10.4. Visa valdyba atsistatydina, to pareikalavus daugiau nei pusei suvažiavimo delegatų.

10.5. Komanda gali kelti klausimą dėl valdybos nario atstatydinimo. Sprendimą priima suvažiavimas balsų dauguma.

10.6. Valdybos posėdžiai organizuojami reikalui esant, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

10.7. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė visų valdybos narių, o nutarimai – kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių.

10.8. LJUS valdybos pareigos:

10.8.1. Vykdyti LJUS veiklą tarp suvažiavimų, plėsti LJUS, priimti ir skelbti nutarimus, organizuoti suvažiavimo nutarimų įgyvendinimą, šaukti suvažiavimą bei susirinkimus.

10.8.2. Tvirtinti JUK įstatus, kontroliuoti jų laikymąsi.

10.8.3. Siūlyti komiteto pirmininko kandidatūrą (pastaroji tvirtinama suvažiavime).

10.8.4. Tvirtinti komiteto pirmininko pasiūlytų komiteto narių kandidatūras.

10.8.5. Priimti sprendimus dėl LJUS lėšų bei turto panaudojimo. Nustatyti darbuotojų skaičių ir atlyginimus (jei yra etatinių darbuotojų).

10.8.6. Spręsti išstojimo bei įstojimo į kitas organizacijas klausimus.

10.8.7. Priimti į LJUS naujus narius, tvarkyti jų apskaitą, narių prašymu nutraukti narystę LJUS.

10.8.8. Rinkti narių reikalavimus, pasiūlymus, prašymus, juos apibendrinti ir svarstyti.

10.8.9. Atsiskaityti suvažiavimui už atliktą darbą.

10.8.10. Rinkti ar samdyti finansininką.

10.8.11. Prižiūrėti, kad būtų laikomasi darbo saugos reikalavimų bei LJUS įstatų. 10.8.12. Informuoti visuomenę apie LJUS veiklą.

10.8.13. Ieškoti įvairių teisėtų šaltinių, LJUS veiklai plėtoti.

11. Komitetai

11.1. Komitetas – darbo grupė, atsakinga už tam tikrą veiklos sritį.

11.2. Komiteto pirmininkas renkamas suvažiavime.

11.3. Pirmininkas renkamas trejiems metams.

11.4. LJUS komitetai renkami suvažiavime trejiems metams.

11.5. LJUS komitetai jų atstovaujamose srityse vykdo veiklą tarp suvažiavimų.

11.6. Už atliktą darbą komitetų pirmininkai atsiskaito prezidentui, valdybai ir suvažiavimui.

11.7. Klausimas dėl komiteto pirmininko ir narių atsistatydinimo sprendžiamas suvažiavime.

12. Finansininkas

12.1. LJUS finansininką renka arba samdo valdyba vieneriems metams .

12.2. LJUS finansininkas veda buhalterinę, LJUS lėšų, inventoriaus bei turto apskaitas, atlieka finansines operacijas.

12.3. LJUS finansininkas ruošia ir pateikia suvažiavimui finansinį metinės veiklos plano projektą ir kasmetinę finansinę metinės LJUS veiklos ataskaitą.

13. Revizinė komisija

13.1. LJUS revizinė komisija renkama suvažiavime trejiems metams.

13.2. Revizinė komisija kontroliuoja LJUS turto ir lėšų naudojimą.

13.3. Revizinė komisija atskaitinga tik suvažiavimui.

13.4. Revizinės komisijos nariais negali būti valdybos nariai ir finansininkas.

13.5. Revizinė komisija apie finansinės veiklos pažeidimus informuoja prezidentą bei valdybą.

13.6. Revizinė komisija, įpareigota valdybos, kontroliuoja LJUS narių finansinę veiklą.

14. LJUS įstatų pakeitimas ir veiklos nutraukimas

14.1. Keisti šiuos įstatus ar nutraukti LJUS veiklą gali tik LJUS suvažiavimas. Sprendimas dėl LJUS veiklos nutraukimo priimamas, jeigu suvažiavime dalyvauja 2/3 delegatų ir už šį pasiūlymą balsuoja 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų

14.2. LJUS veiklos nutraukimo atveju, suvažiavimas, kuriame priimamas sprendimas dėl LJUS veiklos nutraukimo, privalo numatyti disponavimą po veiklos nutraukimo liekančiu turtu bei jo realizavimo tvarką, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, jei už šį nutarimą balsuoja 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų